De Winkelhuurcommissie B.V. is een landelijk opererende vastgoedadviseur op het gebied van onafhankelijke huurprijsvaststellingen voor art. 7:290 BW bedrijfsruimte, gevestigd te Hilversum.

Artikel 1: Definities

 • DWHC: De Winkelhuurcommissie B.V.;
 • Opdrachtgever: een persoon die aan DWHC een opdracht verstrekt;
 • Partijen: opdrachtgever en DWHC gezamenlijk.
 • Opdracht: de overeenkomst en ieder vervolge, wijziging of aanvulling hierop waarbij DWHC alleen of samen met één of meerdere opdrachtnemers zich tegenover de opdrachtgever verbindt tegen vergoeding werkzaam te zijn voor de overeengekomen diensten, waaronder onder meer kan worden verstaan de advisering op het gebied van onafhankelijke huurprijs vaststellingen van art. 7:290 BW bedrijfsruimte;
 • Object: de vastgoed gerelateerde zaak of zaken waarop de opdracht betrekking heeft.

Artikel 2: Algemene bepalingen | toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voor zover niet ander blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop;
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht, die wordt uitgebracht of aangegaan door DWHC;
 3. In het geval een Opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die Opdracht aan DWHC verschuldigd zijn;
 4. Indien een schriftelijke overeenkomst tussen Partijen is aangegaan waarvan de inhoud afwijkt van deze algemene voorwaarden zal de inhoud van de schriftelijke overeenkomst prevaleren voor dat gedeelte van de afwijking. Voor het overige blijven deze algemene voorwaarden in stand. Wijziging van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien zij door DWHC schriftelijk zijn bevestigd;
 5. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium, verschotten of andere gemaakte kosten zijn binnen 14 dagen opeisbaar indien en zodra de Opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit de voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en DWHC anders overeenkomen. Opdrachtgever en DWHC kunnen betaling vooruit door de Opdrachtgever overeenkomen. Verschotten en overige kosten kunnen middels tussentijdse afrekening aan Opdrachtgever worden gefactureerd;
 6. Een aan Opdrachtgever verzonden declaratie dient binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan of zoveel eerder of later als door partijen schriftelijk wordt overeengekomen. Bij gebreke van tijdige betaling zal Opdrachtgever nog éénmaal schriftelijk worden verzocht tot betaling over te gaan, waarna opdrachtgever in verzuim is zonder dat verdere aanmaning of ingebrekestelling door DWHC is vereist. In geval van verzuim is Opdrachtgever aan DWHC een rentepercentage verschuldigd over het totale openstaande factuurbedrag gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente (artikel 6:120 BW). Buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever, waarbij de hoogte van deze kosten tenminste 15% van het openstaande bedrag per Opdracht bedraagt met een minimum van € 250,- exclusief BTW;
 7. Deze algemene voorwaarden zijn ook te verkrijgen via winkelhuurcommissie.nl

 Artikel 3- Totstandkoming en omvang Opdracht

 1. Aanbod of aanvaarding van een Opdracht kan alleen plaatsvinden door schriftelijke bevestiging per brief of per email;
 2. De opdracht omvat wat tussen Opdrachtgever en DWHC is overeengekomen onder meer wat betreft de aard, omvang, vergoeding en de tijdsduur van de werkzaamheden die aan DWHC zijn opgedragen;

Artikel 4- Duur en beëindiging van de Opdracht

 1. Een Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Een opdracht voor bepaalde tijd eindigt door verstrijken van die periode; door het uitbrengen van een advies of rapport, dan wel elke belangrijke rechtshandeling die Partijen hebben beoogd als zijnde het finale document van de uitvoering van de opdracht. Een opdracht eindigt in ieder geval met haar volbrenging;
 2. Een Partij kan te allen tijde de Opdracht voor onbepaalde tijd door opzegging doen eindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Onverminderd het bepaalde in dit artikel ten aanzien van voortijdige beëindiging van de opdracht kunnen bij beëindiging van de opdracht door DWHC kosten van tenminste € 500,- excl. BTW in rekening worden gebracht. De duur van de Opdracht wordt beïnvloed door de kwaliteit van de informatie en medewerking door Opdrachtgever en eventuele derden. Een eventueel in de Opdracht genoemde termijn is slechts indicatief.
 3. In financiële zin wordt de Opdracht geacht te zijn afgesloten, 15 dagen nadat de eindafrekening in opgemaakt en verzonden aan Opdrachtgever.
 4. DWHC heeft het recht de Opdracht tussentijds te beëindigen ingeval voltooiing van de Opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd dat zij de Opdracht (ongewijzigd) kan laten voortduren. Tussentijdse beëindiging geschiedt bij aangetekende brief of e-mail en dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Of er van een situatie of omstandigheid sprake is, zoals omschreven in de eerste zin, is ter beoordeling van DWHC. DWHC behoudt daarbij aanspraak op betaling van de vergoeding en kosten voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking worden gesteld.
 5. Een partij heeft het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen ingeval de andere partij in staat van faillissement of surseance van betaling geraakt dan wel de bedrijfsvoering staakt, danwel wordt opgenomen in een regeling voor schuldsanering.

Artikel 5- Algemene verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal aan DWHC steeds tijdig alle medewerking en informatie gegevens verschaffen die benodigd zijn voor een juiste en correcte uitvoering van DWHC voor de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan DWHC verstrekte gegevens.
 2. Opdrachtgever vrijwaart DWHC tegen aanspraken van derden terzake van tekortkomingen van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen.
 3. Opdrachtgever onthoudt zich tijdens de duur van de Opdracht van activiteiten, die DWHC bij de uitvoering van de Opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen.

Artikel 6- Algemene verplichtingen DWHC

 1. DWHC voert de Opdracht goed en zorgvuldig uit, behartigt de belangen van Opdrachtgever naar beste weten en verricht haar diensten naar beste kunnen en wetenschap. DWHC zal Opdrachtgever informeren over uitvoering van de Opdracht, DWHC staat echter niet in voor het bereiken van het door Opdrachtgever beoogde resultaat.
 2. DWHC’s verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn beperkt tot de omschrijving en uitvoering van de Opdracht en bevat alleen wat in alle redelijkheid daaronder kan worden verwacht van een professionele vastgoedadviseur.
 3. DWHC zal de Opdracht uitvoeren binnen de overeengekomen termijn, behoudens omstandigheden die aan DWHC redelijkerwijze niet kunnen worden toegerekend. Tenzij anders overeengekomen betreft deze termijn geen fatale termijn zodat voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling vereist is.

Artikel 7- Derden

 1. DWHC kan bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maken van de hulp van andere (rechts) personen.
 2. De uitvoering van verstrekte Opdrachten geschiedt uitsluitend voor Opdrachtgever. Derden kunnen niet van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan of rechten ontlenen.

Artikel 8- Vergoeding en kosten

 1. Opdrachtgever is aan DWHC een vergoeding verschuldigd volgens de afspraken in de Opdracht.
 2. De hoogte van de vergoeding wordt vastgelegd in de Opdracht en is, in de voorkomende gevallen, afhankelijk van de soort inhoud van de tot stand gekomen Opdracht, ook al wijkt deze af van de (aanvankelijke) opdracht.
 3. Indien vaststelling van de vergoeding in overeenstemming met wat in de Opdracht is vastgelegd door doen of nalaten van Opdrachtgever niet mogelijk is, bepaalt DWHC de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding volgens eigen schatting en naar beste weten en kunnen en conform de in de branche gebruikelijke maatstaven.
 4. Bij gebreke van voornoemde vastlegging of indien de tot stand gekomen overeenkomst afwijkt van de (aanvankelijke) Opdracht, zonder schriftelijke vastlegging van de vergoeding, wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld in overeenstemming met de bij DWHC en in de branche in soortgelijke gevallen gebruikelijke maatstaven.
 5. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor al verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking voorhanden is.

Artikel 9- Betalingstermijn

 1. Betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van verzending.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever aan DWHC een rentepercentage verschuldigd over het totale openstaande factuurbedrag gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente (artikel 6:120 BW). Een gedeelte van een kalendermaand geldt als een gehele kalendermaand. Buitengerechtelijke en inningskosten komen voor rekening van Opdrachtgever; de hoogte van deze kosten bedraagt 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,- exclusief BTW.

Artikel 10- Aansprakelijkheid DWHC

 1. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het maximum bedrag dat in een desbetreffende geval overeenkomstig de door DWHC afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal worden uitbetaald en iedere aanspraak op ons wegens schadevergoeding vervalt na afloop van drie maanden na beëindiging van de opdracht.

Artikel 11- Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is tegen DWHC aansprakelijk voor directe schade die DWHC lijdt door onjuist of onvolledigheden in door Opdrachtgever verstrekte gegevens of indien Opdrachtgever niet te goeder trouwe handelende tijdens de verstrekking van de Opdracht.
 2. Wanneer twee of meer natuurlijke of rechtspersonen samen een Opdracht hebben versterkt aan DWHC zijn zij hoofdelijk aansprakelijk tegenover DWHC.

Artikel 13- Geheimhouding

 1. DWHC verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever tegen derden voor zover de verstrekking daarvan niet noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Opdracht. Geheimhouding is niet van toepassing op informatie die als voor de opdrachtverstrekking bij DWHC rechtmatig aanwezig was of rechtmatig gedurende de uitvoering van de Opdracht wordt verkregen of in publiek domein beschikbaar is, of de informatie die zij conform wettelijke regelingen moeten aanhouden in haar dossier. Geheimhouding geldt niet voor informatie die DWHC vanwege een rechtelijk bevel aan een derde moet verstrekken.
 2. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming om al dan niet in verband met de Opdracht binnen de organisatie van DWHC bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de Opdracht of relatiebeheer.
 3. Alle aan Opdrachtgever verstrekte adviezen, rapporten, modellen en dergelijke, zijn uitsluitend gericht aan opdrachtgever en mogen niet aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van DWHC.

Artikel 14- Toepasselijk recht

 1. Op de Opdracht tussen Opdrachtgever en DWHC is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.